mandag 2. november 2009

Søppelkatastrofe i overgangsfasen?


Vi må trå varsomt i overgangen til fornybare energikilder. Feil håndtering kan gi oss enorme mengder søppel, fordi vi må bytte ut alle produktene som er avhengige av fossilt brensel. Søppelfjell av typen vi ser på bildet er uønsket både i miljøsammenheng og fra et menneskelig ståsted. For å unngå slike situasjoner må søppelet håndteres, og helst bør vi unngå at det oppstår i utgangspunktet.

Utfordringen her blir å opprette et fungerende globalt gjenvinningssystem. Gamle produkter og materialer må sorteres, uskadeliggjøres og resirkuleres slik at de ulike delene kan brukes på nytt. På den måten vil ikke overgangen til ny teknologi gi like store miljøkonsekvenser som å produsere samme gjenstand to ganger.

Gjenvinning og gjenbruk gjelder for øvrig alt vi bruker, enten det er snakk om elektronikk, klær, emballasje eller biler. Mange land har allerede et velfungerende system, men samtlige har rom for forbedringer.

Jeg mener det må gjøres drastiske grep for søppelsortering på et globalt nivå. For at det skal monne i en klimasammenheng må vi få et internasjonalt system for gjenvinning som omfatter alle land, ikke bare noen få. Det er omfattende, men nødvendig for en bærekraftig utvikling.
Klarer vi å få et kretsløp av råvarer i stedet for "bruk og kast" har vi med ett en fornybare råvarkilder i tillegg til fornybare energikilder! Da snakker vi for alvor om et bærekraftig verdenssamfunn.