onsdag 21. oktober 2009

Vindkraft


Vindenergi kan være relativt uforutsigbart. Derfor bør man bruke vinden som et supplement til andre energikilder, enten det dreier seg om moderne seilbåter eller vindmøller. God planlegging for lokalisering av møllene er svært viktig.

Vindmøllene dominerer landskapet de befinner seg i; de er store, de lager støy og kaster bevegelige skygger. Ser vi bort i fra det, er vindkraft en svært klimavennlig energikilde ettersom den ikke slipper ut noen klimagasser.
Prisen på vindenergi er ganske lav sammenliknet med mange andre fornybare energiformer. Likevel er effekten relativt beskjeden ettersom de bare er virksomme 1/3 av tiden. Teknologiske forbedringer kan øke utnyttelsesgraden ytterligere, men det er ikke til å se bort i fra at vinden sjelden vil blåse kontinuerlig.

Vindenergi er en god mulighet for stater som ønsker å satse miljøvennlig. Vind er gratis, så totalt sett vil det ofte lønne seg å investere i vindkraft fremfor å måtte kjøpe gass, kull eller olje.
Å opprette en vindmøllepark er stort sett en reversibel prosess. Det vil si at hvis man i fremtiden ønsker å fjerne vindmøllene, er det ikke noe problem å ta dem ned igjen. Med andre ord: vindmøller har en begrenset økologisk påvirkning.